ผู้บริหาร

ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล    คณบดี คณะครุศาสตร์
อ.สุภาวดี หนูเจริญ                    รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.อารี สาริปา                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.เฉลียว จูพันทะ                     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์             หัวหน้าสำนักงาน


       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น